03 June 2009

Quell! Buy be buh bi' ballon bubbet buh bubbubum!


buh buy bello bubbuh bum butta beel bubbuy bis biffle bi bo be bum bubbu bum

1 comment:

Anonymous said...

Bih bah bubble'a bucketa gum dabble bubble hum, boobie dow! Bublleh hoo, now, heh?