16 November 2008

thé wéekend, a w®åp üp

Thîs wéekend wås reål£¥ p®o∂uçtivé fø® mé, I ƒinñall¥ Leårñed ßømé båsîç †¥pîñg skîllz™. I† åLl s†år†ed whén I π®eßßed ßome wéîrd k饬 ånd √øilå!••…«««“
æ√er sø håpπ¥.
Nøw, båçk tø ¥øü® ®égülårl¥ sçhé∂ulé∂ b®oåd©ås†.
Lø√e,
QÜéL™

2 comments:

Dåñ ß said...

Rådîçål

¡œæ!™ said...

∂øø∂≤ î kño∑˚ hºw ®ååå∂ îß †hîß ßh†!!!